Mark Reinhold, chief architect of Oracle’s Java Platform Group, says on his blog “For Java to remain competitive it must not just continue to move forward — it must move forward faster.”

After 2018 java released every 6 months so what will happen spring boot project?

Spring boot 1.x line reached end of life. They announced at august 2019 own blog site. Unlike previous versions, the migration to the newer releases have some changes.

Why upgrade?

  • Upgrading java version
  • Using gzip all request method(for jetty server)
  • want to use Resilience4J for circuit breaker
  • upgrade spring-kafka client vs

How

Our spring boot project dependencies…


We use netflix hystrix circuit breaker our microservices. We use hystrix annotation like this:

@HystrixCommand(fallbackMethod = "getEmptyResult",
threadPoolKey = "getProductThreadPool",
commandProperties = {
@HystrixProperty(name = "execution.isolation.thread.timeoutInMilliseconds", value = "50"),
@HystrixProperty(name = "circuitBreaker.requestVolumeThreshold", value = "10"),
@HystrixProperty(name = "circuitBreaker.sleepWindowInMilliseconds", value = "1000")…


Last week we want to compress responses so we open gzip compress our spring boot micro services. It is easy to open gzip compensation for spring boot. We added the properties.

# Enable response compression
server.compression.enabled=true

# The comma-separated list of mime types that should be compressed
server.compression.mime-types=text/html,text/xml,text/plain,text/css,text/javascript,application/javascript,application/json

# Compress the response only if the response size is at least 1KB
server.compression.min-response-size=1024

It is easy to enable gzip I check get method the rest services. It’s works! But there is problem which is not get request method services. I request other services which are post request methods but it is…


Arşimet, antik Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı kabul edilir. Bir gün hamamda yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini bulur.

Dokuzuncu ve onuncu yüzyıllar Bizans İmparatorluğunun en gösterişli yıllarıydı. Ve Konstantinapolis(İstanbul) kopya çıkarma ve koruma işleminde antik dönemdeki bilgileri orta çağa ulaşmasını sağlayan bir merkezdi. Arşimet parşömenleri bunlardan birkaçıydı. Onuncu yüzyılda, Arşimet’in Metot, Stomachion ve Yüzen Cisimler adlı üç önemli eseri, yine Konstantinopoli’te kopyalandı.

Fakat yıllar sonra 1204'te, Papa 3. İnnocentius’un çağrısıyla yola çıkan 4. Haçlı Seferi’nin askerleri, asıl hedef olan Kudüs’e varmaya bile gerek duymadan, dönemin en zengin kenti Konstantinopolis’teki ganimetin büyüsüne…

Erol Yapıcı

Love Java, PHP, JavaScript, Python. Scrum Master, Team Lead

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store